Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “el.parduotuvė”). Visi pirkėjai, atliekantys registracijos ar pirkimo veiksmą pripažįsta, jog yra sulaukę 18m amžiaus bei susipažinę ir sutinka su šiomis taisyklėmis.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas elektroninėje parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakyti”.

3. Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el.parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių bei pirkimo – pardavimo sutarties su el.parduotuve per 7 dienas.

4. Pirkėjas įsipareigoja

Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą. Jeigu pasikeičia pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, pirkėjas privalo nedelsiant juos atnaujinti. Jei pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas ir sumokėti 50 € baudą įskaitant tai kaip pristatymo ir administravimo išlaidas. Pirkėjas naudodamasis el.parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis privalo jų laikytis.
Nutraukiant pardavimo sutartį Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui apie sutarties nutraukimą ne tik elektroniniu būdu, bet ir pranešant telefonu, kad būtų galima užtikrinti įstatymo numatytus terminus.

SVARBU: prieš gražinant kokybiškas prekes, prašome pasidomėti, ar prekė nepatenka į negrąžinamų prekių sąrašą.
Nuoroda: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450

5. Pardavėjo teisės

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti el.parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kada keisti šias taisykles bei prekių kainas. Parduotuvėje atvaizduojamos prekės gali keistis savo išvaizda (spalva, užrašai ir pan.) tačiau modelis ir duomenys privalo būti kaip nurodyta.
Pardavėjas gali atsisakyti priimti užsakymą, parduoti prekes Pirkėjui, jei pastarasis nustatomas kaip nepatikimas klientas.

6. Pardavėjo įsipareigojamas

Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. Pardavėjas susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, grąžina sumokėtus pinigus per 72 valandas (darbo dienomis) jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.
Nutraukus sutartį per 7 dienas, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus už grąžinamą tvarkingą prekę per 14 dienų.

7. Prekių pristatymas

Pirkėjas gali atsiimti prekę sandėlyje pats, adresu Galinės g.1, Galinės kaimas, 14247, Transekspedicijos sandėliai, 13-14 rampa arba prekes pristato Pardavėjas per Kurjerio tarnybą. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Parduotuvės įgaliotu ar kurjerių tarnybos atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje – faktūroje yra laikoma kad siunta yra perduota. Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs siuntos turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.

8. Daiktų grąžinimas

Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas, originalioje pakuotėje. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas daikto grąžinimui gali nepriimti. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir pranešus apie tai Pardavėjui, Pirkėjas negali naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota (naudota) po pranešimo išsiuntimo, Pardavėjas gali atsisakyti patenkinti sutarties nutraukimo prašymą. Prekes grąžina Pirkėjas savo transportu Pardavėjo nurodytu adresu. Jei pirkėjas neturi galimybės pristatyti gražinamos prekės pardavėjui (pvz. iš kito miesto), Pardavėjas turi teisę nusiųsti kurjerį prekės priėmimui ir būklės įvertinimui. Šiuo atveju, Pirkėjas sumoka visas su kurjerio atvykimu susijusias išlaidas. Kai grąžinama parduota nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, yra grąžinami Pirkėjo sumokėti pinigai. Grąžinant prekę be defektų, siuntimo išlaidos (jei tokios yra) negražinamos.

9. Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis el.parduotuve. Pirkėjas atsako už registracinių duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registraciniais duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el.parduotuvėje esančias nuorodas. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el.parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

11. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Pirkėjai, pirkdami prekes privalo būti susipažinę su šiomis taisyklėmis. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.