Zwrot towarów i gwarancja

pinigu grazinimo garantija

OKRES GWARANCYJNY
Zgodnie z obowiązującym w Republice Litewskiej ustawodawstwem na towary konsumpcyjne nabywane do osobistego użytku obowiązuje 24-miesięczny okres gwarancji.
W przypadku osób prawnych okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
W razie wystąpienia usterek towaru nabytego u nas, nasze autoryzowane centrum serwisowe producenta naprawi towar bezpłatnie – wystarczy, że przedstawisz dokument zakupu produktu.
Dokument zakupu (paragon kasowy, faktura lub umowa leasingu) otrzymujesz wraz z zakupionym towarem lub e-mailem, gdy otrzymamy płatność za zakupiony towar.

Gwarancja nie obejmuje:*

 • mechanicznie uszkodzone towary, towary ze śladami demontażu.
 • towary, które nie były używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • towary, których wady/usterki powstały z winy kupującego.
 • towary z uszkodzonymi naklejkami seryjnymi.
 • towary, które zostały naprawione przez nieautoryzowane przez producenta centrum serwisowe.
 • przypadków, gdy wada/usterka spowodowana jest czynnikami środowiskowymi (burze, deszcze itp.), Force majeure (pożar, powódź) lub przypadkowymi czynnikami zewnętrznymi (przepięcia, itp.).
 • przypadków, gdy wada/usterka jest spowodowana dostaniem się cieczy, przedmiotów itp. do wnętrza urządzenia.
 • przypadków, gdy kupujący nie przedłoży dokumentu zakupu (faktura, czek, umowa leasingu).

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące autoryzowanych centrum serwisowych producenta, napisz na adres info@rupinkissavimi.lt lub zadzwoń pod numer +370 602 63093.

Jeśli autoryzowane centrum serwisowe stwierdzi, że Twój produkt został nieodwracalnie uszkodzony w okresie gwarancyjnym z winy producenta (niejakościowy towar), otrzymasz od autoryzowanego centrum serwisowego zaświadczenie, które wraz z dokumentem zakupu należy przedłożyć w naszym biurze, powyższe dokumenty będą stanowić podstawę do żądania wymiany wadliwego towaru na inny taki samy towar lub zwrotu pieniędzy zapłaconych za towar.

Jeżeli autoryzowane centrum serwisowe stwierdzi, że wady/usterki towaru powstałe w okresie gwarancyjnym zostały spowodowane winą producenta (wadliwy towar), ale istnieje możliwość naprawy takiego towaru, Tobie przysługuje prawo wyboru, możesz żądać: nieodpłatnej naprawy wady/usterek (naprawy przedmiotu), nieodpłatnej wymiany towaru niejakościowego na towar jakościowy, obniżenia ceny towaru albo jednostronnie rozwiązać umowę kupna-sprzedaży i żądania zwrotu zapłaconej ceny za towar. Jeśli wybrałeś dwie ostatnie opcje, musisz przesłać do nas dokument zakupu wraz z zaświadczeniem autoryzowanego centrum serwisowego stwierdzającym, że wada/usterka produktu jest objęta gwarancją. Jeśli zdecydujesz się naprawić towar, poinformuj o tym specjalistę z autoryzowanego centrum serwisowego.

Pragniemy zwrócić uwagę na to, że:
W przypadku towaru naprawionego lub wymienionego okres gwarancji liczony jest od pierwotnej daty zakupu towaru.
W myśl artykułu 6.335 Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej w przypadku, gdy kupujący nie może korzystać z rzeczy, dla których został wyznaczony okres gwarancji jakości ze względu na przeszkody zależne od sprzedawcy, bieg terminu gwarancji zostaje zawieszony, dopóki sprzedawca nie usunie te przeszkody, natomiast okres gwarancji dla kupującego zostanie przedłużony o taki okres, w jakim kupujący nie mógł korzystać z rzeczy z powodu jej wad/usterek, jeśli kupujący należycie powiadomił sprzedawcę o wykrytych wadach/usterkach i jeśli umowa kupna-sprzedaży nie stanowi inaczej.
Wszelkie koszty związane z transportem towaru do/z centrum gwarancyjnego ponosi Kupujący;

ZWROT TOWARÓW JAKOŚCIOWYCH W PRZYPADKU OSÓB PRAWNYCH
Zgodnie z art. 6.22810 Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej
1) w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług – od daty zawarcia umowy;
2) w przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży towaru, – od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik otrzyma zamówiony towar, lub:
a) w przypadku, gdy zamówienie obejmuje więcej niż jeden towar, a towary zostały dostarczone w drodze kilku dostaw – od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik otrzyma ostatni zamówiony towar;
b) jeśli towary są dostarczane w różnych partiach lub częściach – od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik otrzyma ostatnią partię lub część.

Decydując się na zwrot towaru, musisz przedłożyć należycie wypełniony wniosek w dowolnej formie, wskazując imię i nazwisko, numer telefonu kupującego, przyczynę, numer konta, na które zostaną zwrócone pieniądze. Dołącz kopię dokumentu zakupu. Złóż wniosek przez e-mail: info@rupinkissavimi.lt i zadzwoń pod numer +370 602 63093.

Uwaga. Towary nabyte w e-sklepie test.rupinkissavimi.lt będą zwracane do magazynu, zlokalizowanym pod adresem: Galinės g.1, Galinės kaimas, LT-14247, Transekspedicijos warehouse, 13-14 ramp.

Kupujący ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane ze zwrotem towaru zwracanym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych. W każdym przypadku towar należy zwrócić przed upływem terminu 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy lub odbioru towaru.

W przypadku zwrotu towaru zwrócimy Ci wszystkie zapłacone przez Ciebie kwoty, w tym poniesione koszty dostawy przy zakupie towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przedłożenia Twojego zawiadomienia o rezygnacji z towaru i zwrocie towaru dla nas.

Towar zwracany w ciągu 14 dni musi być w dobrym stanie:

 • zwracany towar musi być w oryginalnym, schludnym opakowaniu otrzymanym od sprzedawcy;
 • towar musi być nieuszkodzony przez Kupującego;
 • towar nie może utracić swojego komercyjnego wyglądu (musi być czysty, mieć nieuszkodzone etykiety, brak odklejonej folii ochronnej i inne akcesoria typowe dla oryginalnego wyposażenia);
 • zwracanego towar musi być zwrócony w takim samym komplecie, w jakim został dostarczony kupującemu;
 • przy zwracaniu towaru konieczne jest okazanie dokumentu zakupu, karty gwarancyjnej (jeśli została wydana);
 • zwracany towar musi być bezpiecznie zapakowany, zaleca się zapakowanie go w to samo opakowanie, w którym towar odebrano;
 • kupujący jest odpowiedzialny za bezpieczne i bez zakłóceń dotarcie zwracanego towar do sprzedawcy.

DOTYCZY WNIOSKÓW DO PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW

Pozasądowy podmiot rozstrzygający spory konsumenckie: Państwowa Służba Ochrony Praw Konsumentów, adres ul. Vilniaus 25, LT-01402 Wilno, www.vvtat.lt.

Możesz zgłosić wniosek/reklamację dotyczącą towaru lub usługi zakupionej w naszym sklepie internetowym do Państwowej Służby Ochrony Praw Konsumentów (ul. Vilniaus 25, 01402 Wilno, e-mail: tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, fax (8 5) 279 1466, strona internetowa www.vvtat.lt, jej jednostek terytorialnych lub wypełnić formularz wniosku na platformie EGS http://ec.europa.eu/odr/

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące prac centrum serwisowego, zwrotów towarów i gwarancji info@rupinkissavimi.lt lub zadzwoń +370 602 63093.
Godziny pracy: I-V godz. 10.00 – 17:00