Regulamin sprzedaży

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin sprzedaży (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi prawnie wiążący dokument określający wzajemne prawa, obowiązki i odpowiedzialność Kupującego i Sprzedawcy przy zakupie towarów w sklepie internetowym (dalej – „e-sklep”). Wszyscy kupujący, którzy dokonują rejestracji lub zakupu, tym samym potwierdzają, że mają ukończone 18 lat oraz znają i akceptują niniejszy regulamin.

2. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży

Umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą uważa się za zawartą z chwilą, gdy kupujący w e-sklepie, po utworzeniu koszyka, wskazaniu adresu dostawy, wyborze sposobu płatności i zapoznaniu się z regulaminem sklepu, kliknie przycisk „Zamów”.

3. Prawa Kupującego

Kupujący ma prawo dokonywać zakupów w e-sklepie zgodnie z procedurą określoną w niniejszym regulaminie. Kupujący ma prawo do odstąpienia od zakupu towaru oraz od umowy kupna-sprzedaży e-sklepem w ciągu 7 dni.

4. Obowiązki Kupującego

Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionego towaru i zapłaty za niego kwoty w uzgodnionej wysokości. W przypadku zmiany danych, które kupujący wskazał w formularzu rejestracyjnym, kupujący musi je niezwłocznie zaktualizować. Jeśli kupujący odmówi przyjęcia towaru w momencie ich dostarczenia bez uzasadnionego powodu, kupujący musi pokryć koszty dostawy i zapłacić karę w wysokości 50€, ujmując to jako koszty dostawy i koszty administracyjne. Poprzez korzystanie z e-sklepu kupujący wyraża zgodę na niniejszy regulamin sprzedaży i musi go przestrzegać.

Kupujący zobowiązuje się powiadomić Sprzedawcę o zamiarze rozwiązania umowy kuna-sprzedaży nie tylko drogą elektroniczną, ale także telefoniczną, w celu zachowania terminów ustawowych.

WAŻNE: przed zwrotem jakościowego towaru sprawdź, czy produkt nie znajduje się na liście towarów bezzwrotnych.
Link: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450

5. Prawa Sprzedawcy

W przypadku zaistnienia poważnych okoliczności Sprzedawca może zawiesić tymczasowo e-sklep lub zamknąć go na stałe bez uprzedniego powiadomienia Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu oraz cen towarów w dowolnym momencie. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach w e-sklepie (kolor, napisy itp.), ale model i dane muszą być zgodne z opisem.

Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia, sprzedaży towaru Kupującemu, jeżeli Kupujący zostanie zidentyfikowany jako niewiarygodny klient.

6. Obowiązki Sprzedawcy

Sprzedawca zobowiązuje się do stworzenia Kupującemu wszystkich warunków w celu zapewnienia należytego korzystania z usług e-sklepu. Zobowiązuje się także do dostarczenia zamówionego przez Kupującego towaru pod wskazany adres i w uzgodnionym terminie dostawy. W przypadku zaistnienia poważnych okoliczności, niemożności dostarczenia Kupującemu zamówionego towaru, Sprzedawca zwraca Kupującemu wpłacone przez ostatniego pieniądze w ciągu 72 godzin (w dni robocze), jeżeli Kupujący dokonał przedpłaty.

W przypadku rozwiązania umowy w ciągu 7 dni, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za zwrócony schludny towar w ciągu 14 dni.

7. Dostawa towarów

Kupujący może samodzielnie odebrać towar w magazynie zlokalizowanym w Galinės g.1, Galinės kaimas, 14247, Transekspedicijos warehouse, 13-14 ramp, lub dostawę towarów realizuje Sprzedawca za pośrednictwem firmy kurierskiej. Podczas dostawy towarów Kupujący musi wraz z upoważnionym przedstawicielem Sklepu lub przedstawicielem firmy kurierskiej sprawdzić stan przesyłki. Podpis Kupującego na fakturze świadczy o tym, że przesyłka została przekazana. W razie wykrycia uszkodzenia przesyłki, musisz odmówić jej przyjęcia i odnotować to na liście przewozowym. W przypadku przyjęcia towaru i podpisania listu przewozowego bez uwag, uważa się, że przesyłka została dostarczona w dobrym stanie.

8. Zwrot rzeczy

Zwrot towarów prowadzony jest zgodnie z Zarządzeniem Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej nr 217 z dnia 29 czerwca 2001 r. „W sprawie zatwierdzenia zasad zwrotu i wymiany rzeczy”. Zwracana rzecz musi być w pełnym komplecie, w oryginalnym opakowaniu. Za pełne skompletowanie i zapakowanie rzeczy odpowiada Kupujący. Jeśli rzecz nie jest w pełni skompletowana i należycie zapakowana, Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwracanej rzeczy. Rzecz należy zwrócić w opakowaniu, w którym została dostarczona. Opakowanie musi być nieuszkodzone, czyste, odpowiednio przygotowane i zapakowane. Kupujący nie może korzystać z towaru od chwili wysłania przez ostatniego Sprzedawcy zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Data i czas wysłania zawiadomienia określa się na podstawie czasu wysłania przez Kupującego zawiadomienia.  Jeżeli zostanie ustanowione, że towar był używany (korzystano z niego) po wysłaniu zawiadomienia, Sprzedawca może odmówić uwzględnienia wniosku o odstąpienie od umowy. Kupujący zwraca Towar własnym środkiem transportu na adres wskazany przez Sprzedawcę. Jeżeli kupujący nie ma możliwości dostarczenia zwracanego towaru do sprzedawcy (np. z innego miasta), Sprzedawca ma prawo wysłać kuriera do odbioru towaru i oceny jego stanu. W takim przypadku Kupujący pokrywa wszelkie koszty związane z przybyciem kuriera. W przypadku zwrotu sprzedanego wadliwego towaru Sprzedawca zobowiązuje się do przyjęcia wadliwego towaru i wymiany jej na analogiczny towar. W przypadku, gdy Sprzedawca nie posiada analogicznego towaru, Kupującemu zostaną zwrócone wpłacone przez niego pieniądze. W przypadku zwrotu towaru bez wad, koszty przesyłki (jeśli występują) nie podlegają zwrotowi.

9. Odpowiedzialność

Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Nie podanie przez Kupującego dokładnych danych w formularzu rejestracyjnym zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności za skutki wynikłe z tego powodu. Kupujący jest odpowiedzialny za czynności wykonywane w ramach korzystania z e-sklepu. Kupujący jest odpowiedzialny za przekazanie danych rejestracyjnych osobom trzecim. Jeżeli osoby trzecie posługują się danymi rejestracyjnymi Kupującego, Kupujący jest odpowiedzialny za czynności wykonywane przez osobę trzecią. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczane na stronach internetowych innych firm, nawet jeśli Kupujący uzyska dostęp do tych stron za pośrednictwem linków umieszczonych w e-sklepie Sprzedawcy. W przypadku wystąpienia szkody winna strona rekompensuje drugiej stronie poniesione przez ostatnią straty.

10. Przesyłanie informacji

Wszelkie zawiadomienia Sprzedawca przesyła na adres elektroniczny Kupującego podany w formularzu rejestracyjnym. Kupujący przesyła wszelkie zawiadomienia i pytania na adres lub adres e-mail podany w sekcji „Kontakty” e-sklepu Sprzedawcy.

11. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin podlega prawu Republiki Litewskiej. Zanim Kupujący dokonają zakupu, muszą zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wszelkie nieporozumienia wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu rozstrzygane są w drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane są zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.